Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Francie - značení tzv. "mrtvých úhlů" na vozidle

Nová povinnost bude platná pro osobní i nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností nad 3,5 t od 1. ledna 2021.

Dne 17. listopadu 2020 byla ve Francii schválena vyhláška 2020-1396 o značení "mrtvých úhlů" na vozidlech, jejichž celková povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny.

Vyhláška se vztahuje na nákladní a osobní vozidla i když mají registraci v zahraničí.

Smyslem nového značení je upozornit chodce, cyklisty a řidiče osobních vozidel na místa, kde je řidič většího vozidla nemůže vidět. Opatření by mělo snížit počet často velice vážných dopravních nehod. Proto značení "mrtvých úhlů" musí splňovat požadavky na maximální viditelnost zejména pro tyto účastníky provozu, a to při pohledu právě na boční a zadní část vozidla.

Výjimku mají zemědělská a lesnická vozidla a dále vozidla zimní údržby a zásahová vozidla správy silnic a dálnic. Za nedodržení povinnosti může být udělena pokuta ve 4. třídě.


Značení mrtvých úhlů na nákladních i tažených vozidlech a autobusech:

  • vzor značení "mrtvých úhlů" je dán přílohou vyhlášky
  • způsob připevnění značek k vozidlu:

Jakým způsobem mají být značky připevněny k vozidlu není předepsáno. Značky tak mohou být přilepeny, přinýtovány nebo nalakovány přímo na karoserii vozidla.

Umístění značek na vozidle:

značení musí být viditelné za všech okolností a současně nesmí omezovat viditelnost regulačních tabulek a značek vozidla, světelných a signalizačních zařízení a nesmí zasahovat do zorného pole řidiče.
Značení nesmí být umístěno na skleněných částech vozidla.

Znázornění polohy značek na vozidle:

    značení musí být na motorovém i přípojném vozidle;
    všechny značky na vozidle musí být umístěny v předepsané výšce měřené od země: minimálně 0,90 a maximálně 1,50 m;
    vpřední části vozidla budou umístěny na levé i pravé straně ve vzdálenosti do jednoho metru od přídě vozidla, u návěsů je vzdálenost od jednoho metru za čepem přípojného vozidla;
    v zadní části vozidla bude značka umístěna na pravo od středové osy.

 

U kloubových autobusů jsou umístěny na každém článku vozidla:

 

 

    Samolepky pro značení "mrtvých úhlů" nákladních vozidel a autobusů jsou dostupné v prodejnách Česmadu:

    https://obchod.prodopravce.cz/samolepka-mrtvy-uhel-lkw-francie

    https://obchod.prodopravce.cz/samolepka-mrtvy-uhel-bus-francie

    Cena jedné samolepky je 25 Kč bez DPH (30,25 Kč).

    Pro motorové vozidlo jsou povinné tři samolepky;
    v případě soupravy vozidel bude mít každé z vozidel (motorové i přípojné) dvě boční značení (na levé a pravé straně) a na zadní straně, tedy u tahače s jedním přípojným vozidlem se jedná o šest samolepek.

Poznámky:

  • motorová vozidla a tažená vozidla, u nichž je technicky nemožné splnit požadavek na předepsanou výšku značení (měřeno od země), budou mít značky umístěny v nejbližší možné poloze horního limitu, ale ne výše než 2,10 m;
  • vozidla se systémy přímého vidění ve spodní části dveří nebo skleněnými dveřmi, jsou vybavena značkami umístěnými ve vzdálenosti od přední části vozidla co nejblíže předepsané vzdálenosti s tolerancí 10 stop. Od vzdálenosti 3 m lze upustit, pokud konstrukce vozidla neumožňuje umístění značek tak, aby nebyly umístěny na jeho zasklení;
  • kritéria pro umístění zadních značek neplatí na vozidla, u nichž je to technicky nemožné - například kontejnery, cisterny, valníky, odnímatelné korby s rameny, ap. Tato vozidla jsou budou mít značení umístěno na zadní straně v rámci možností.
  • kritéria pro umístění bočních značek neplatí pro tažená vozidla, u nichž je to technicky nemožné a značky budou umístěny v poloze, kterou jejich konstrukce umožňuje.
  • motorová a tažená vozidla, u kterých je prokázána nemožnost instalace značek v důsledku jejich konstrukce, mají výjimku z povinnosti značení "mrtvých úhlů" na bocích a / nebo v zadní části.

Pokud má vozidlo "mrtvé úhly" vyznačeny v souladu s legislativou platnou v zemi své registrace, bude uznáno jako vyhovující.

Zdroj: https://www.securite-routiere.gouv.fr/