Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. , IČ: 26490129, se Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1, 14700 (dále jen „ISD“) a podmínky užívání elektronických systémů společnosti ISDCB

 

Naše fakturační údaje

INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. (dále jen ISD)
IČ: 26490129
DIČ: CZ26490129
se sídlem Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1, 14700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85514

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. ISD vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání Internetových systémů (dále jen “Všeobecné obchodní podmínky”).
  2. Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž ISD vstupuje v souvislosti s užíváním jejích Internetových systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti, výroby reklamy a evidence osobních údajů pro zaměstnavatele.
  3. Definice Internetových systémů je uvedena níže v čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Internetové systémy ISD jsou určeny pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
 2. Úprava právních vztahů

  1. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na smluvní vztahy uvedené v čl. 1.2
  2. Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
  3. Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 3. Definice použitých pojmů

  1. Pojmy použité v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:
   Internetové systémy:
   Internetové stránky www.truckjobs.cz
   Užívání Internetových systémů:
   Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a počítačových programů vytvořených ze strany ISD, které jsou přístupné třetím osobám.
   Uživatel:
   Každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkách ISD, která používá internetové systémy ISD dostupné na počítačové síti internet.
   Klient:
   Právnická či fyzická osoba, která uzavře s ISD smlouvu o poskytování služeb definovaných v článku 4. Všeobecných obchodních podmínek. Klientem se rozumí rovněž zprostředkovatel.
   Zprostředkovatel: :
   Právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím Internetových systémů ISD, pod svým jménem, hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání.
   Zvýraznění inzerce:
   Grafické odlišení nebo zobrazení na označených místech webu, tak aby se zvýšil počet zobrazení nabízeného inzerátu, Klienta nebo jeho prezentace.
   Reklamní prostor:
   Komunikační prostředek grafického, textového, zvukového nebo audio-vizuálního typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.
 4. Přehled služeb

  1. Inzerce pracovních pozic a automatizované zpracování dat
   Služba inzerce volných pozic a automatizované zpracování dat spočívá v automatizovaném zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a zveřejnění inzerátu volné pracovní pozice při využití Internetových systémů a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.
  2. Zvýraznění inzerce
   Jsou zpoplatněné, doprovodné služby k Inzerci pracovních pozic. Všechny typy zvýraznění inzerce, včetně jejich popisů jsou součástí platného ceníku uvedeného v Internetových systémech.
  3. Prohledávání databáze životopisů (CV)
   ISD je vlastníkem databáze uchazečů o zaměstnání a jejich CV, které spravuje a umožňuje přístup k nim formou prohlížení CV za účelem nabídky práce.
  4. Reklamní služby na internetu
   Reklamními službami na internetu se rozumí služby poskytované ze strany ISD Klientovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru na nebo prostřednictvím Internetových systémů ISD ve prospěch Klienta.
  5. Konzultační služby
   Konzultačními službami se rozumí poradenství v oblasti lidských zdrojů a ostatní služby související s poradenstvím na trhu práce.
 5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

  1. Uživatelé a Klienti se zavazují prezentovat prostřednictvím Internetových systémů ISD výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani ISD.
  2. Uživatelé a Klienti se zavazují prezentovat prostřednictvím Internetových systémů ISD informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.
  3. Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel nebo Klient, který tyto informace uložil do Internetových systémů ISD. Uživatel a Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby ISD uchovávala informace o zápisu dat do Internetových systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele či Klienta.
  4. Uživatel a Klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s Klientem či Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Internetových systémů ISD Uživatelem či Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  5. Klient či Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.
 6. Nakládání s prezentovanými informacemi

  1. ISD si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci
   1. informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy
   2. informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb
   3. nabídek práce, ve kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro Uživatele
   4. nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM)
   5. všeobecných a obchodních informací o produktech Klienta v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “jeďte do zahraničí”, “vzdělávejte se” nebo “za Úplatu udělám” …), které mají charakter reklamy
   6. více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice; v případě porušení tohoto bodu má ISD nárok na plnou cenu další zveřejněné pozice, a to za každou další pozici v textu jedné prezentované pozice; v případě vystavení pozice z předplatného je ISD oprávněna odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů, za jaký byla původní pozice vystavena;
   7. informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice)
   8. informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí
   9. informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst ISD nebo jiných fyzických či právnických osob
   10. přímých internetových odkazů na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele k registraci.
  2. ISD je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek. ISD je oprávněna upozornit Uživatele nebo Klienta na rozpor jeho jednání s Všeobecnými obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit z Internetových systémů ISD, a to i bez souhlasu Klienta nebo Uživatele.
  3. V případě poskytování služby Prohledávání databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Elektronických systémů ISDCB. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databáze životopisů je považováno za porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  4. ISD si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Internetových systémů ISD Uživatelem či Klientem, který opakovaně či podstatně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky..
 7. Předání podkladů a termín zahájení služeb

  1. Uživatelé a Klienti jsou povinni předat ISD podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Internetových systémů ISD, pokud není dohodnuto jinak.
  2. V případě využití Internetových systémů ISD pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Internetových systémů ISD okamžitě a ve výjimečných případech (kontroly) nejdéle do jednoho pracovního dne po řádném odeslání údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje ISD zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejdéle však do deseti pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.
  3. Podklady pro grafické reklamní prostory (služba definovaná v bodě 4.4 Všeobecných obchodních podmínek) je možné předávat elektronickou poštou nebo na přenosném nosiči dat v běžných formátech *.jpg, *.gif, *.png nebo *.swf o maximální velikosti do 35 kB. ISD si v rámci poskytování svých služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobu reklamního banneru (či jiné grafické reklamy) Klienta či Uživatele, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování Internetových systémů ISD spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) prezentované na titulní stránce Internetových systémů.
  4. V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.
  5. Každá jednotlivá pozice bude ze strany ISD prezentována službou www na Internetu po Klientem stanovenou dobu.
  6. Pokud nebude dohodnuto jinak, pro služby definované v bodech 4.1, 4.2 a 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ISD garantuje započetí s plněním služby do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je ISD povinna zahájit poskytování služby. ISD si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech.
  7. Termín započetí služby ze strany ISD v případě služeb poskytovaných dle bodu 4.5 Všeobecných obchodních podmínek bude uveden v samostatné objednávce nebo sjednán ve smlouvě.
  8. Klient je povinen se před započetím poskytování služeb ze strany ISD zaregistrovat do příslušného Internetového systému ISD. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty (podúčty), pokud Všeobecné obchodní podmínky ISD nestanoví jinak.
  9. Klient má právo v příslušném Internetovém systému ISD dynamicky vytvářet, upravovat, publikovat a pozastavovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu účinnosti uzavřené Smlouvy.
 8. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

  1. Uživatelé a Klienti se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, Klientech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany ISD.
  2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
  3. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti smlouvy uzavřené mezi ISD a Klientem.
  4. SD se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle čl. 8.1. nebude důvěrné informace týkající se Klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. ISD se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.
  5. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se ISD, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako ISD.
  6. ISD se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. ISD bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.
 9. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

  1. ISD přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4. Všeobecných obchodních podmínek. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení ISD.
  2. Objednávky na služby automatizovaného zpracování dat poskytované elektronickou formou přijímá ISD především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na Internetových systémech ISD. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem a poštou.
  3. ISD si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že
   1. ji podala osoba nebo zástupce společnosti, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s ISD;
   2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou ISD;
   3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.
  4. Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle čl. 9.3 zahájí ISD poskytování služeb podle údajů uvedených na formuláři. V případě, že na objednávkovém formuláři není uvedena pozdější specifikace začátku poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.
  5. Klient bere na vědomí, že ISD vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti Klienta; v ostatních případech bude objednávka potvrzena konkludentně okamžikem, kdy ze strany ISD dojde k zahájení poskytování služby nebo k zobrazení inzerátu.
 10. Uzavření smlouvy

  1. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:
   1. konkludentně okamžikem započetí poskytování služeb dle čl. 9.4. Všeobecných obchodních podmínek;
   2. uzavřením smlouvy v případě potvrzení objednávky dle čl. 9.5 Všeobecných obchodních podmínek;
  2. ISD si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas Klienta vyrozumí.
  3. Klient uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:
   1. respektováním termínů a dalších podmínek poskytování služeb specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);
   2. respektováním technických možností média internet a Internetových systémů ISD;
   3. obsahem Všeobecných obchodních podmínek.
 11. Cena za služby, fakturace

  1. Za poskytnuté služby dle článku 4. Všeobecných obchodních podmínek uhradí Klient ISD cenu dle ceníku služeb ISD platného ke dni doručení objednávky ISD. Ceníky jsou zveřejněny v Internetových systémech ISD.
  2. Cena je splatná na základě zálohové faktury, která se okamžitě po odeslání elektronické objednávky zobrazí v Účtu Klienta a zároveň mu je duplicitně zaslána na email, který uvedl při registraci. ISD vystaví v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Klientovi fakturu do 15 pracovních dnů ode dne přijetí peněz nebo ode dne poskytnutí služby, podle toho co nastane dříve a to v případě uzavření smlouvy dle čl. 10.1.1 nebo uzavření smlouvy mezi Klientem a ISD v případě uzavření smlouvy dle čl. 10.1.2. Zálohová Faktura je splatná do 14 pracovních dnů ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
  3. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v bodech 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 Všeobecných obchodních podmínek první den poskytování služby ze strany ISD, nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany ISD.
  4. Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.
  5. ISD si vyhrazuje právo podmínit započetí poskytování služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem. Především pak ve všech poskytnutí služeb popsané v čl. 4.5 Všeobecných obchodních podmínek.
  6. V případě, že je Klient v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 7 kalendářních dnů, je ISD oprávněna přerušit poskytování služeb a zobrazení inzerátu do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet ISD. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.
  7. Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.
 12. Zprostředkování prodeje služeb

  1. Klient, vyjma Zprostředkovatele, se zavazuje využívat služeb ISD výhradně pro svou vlastní potřebu.
  2. Zprostředkovatel se zavazuje využívat služeb ISD pro svou potřebu a pro uspokojování potřeb svých Klientů. Zprostředkovatel se zavazuje nezprostředkovávat služby ISD svým jménem. Zprostředkovatel se dále zavazuje, že nebude pro třetí osoby svým jménem a/nebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím Internetových systémů ISD, především se Zprostředkovatel zavazuje, že nebude jakkoli kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím Internetových systémů ISD. Zprostředkovatel je však oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob. Při porušení tohoto ustanovení je ISD oprávněna s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým Zprostředkovatelem a požadovat po Zprostředkovateli náhradu škody tímto způsobenou.
  3. Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Internetových systémech ISD označeny a prezentovány Uživatelům jakožto pozice nabízené Zprostředkovateli. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek, rozhoduje výhradně ISD. Zprostředkovatel bere tuto skutečnost na vědomí.
  4. Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.
 13. Odstoupení od smlouvy

  1. ISD je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže:
   1. podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);
   2. Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči ISD; smluvní strany výslovně sjednávají, že ISD je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou závazku vzniklého na základě jiné smlouvy;
   3. Klient poškozuje dobré jméno ISD nebo jejích obchodních značek;
   4. Klient požaduje prezentování informací na Internetových systémech ISD, které jsou v rozporu s bodem 6.1 Všeobecných obchodních podmínek;
   5. ISD zjistí u Klienta jednání v rozporu s bodem 6.3 Všeobecných obchodních podmínek.
  2. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v následujících případech:
   1. v případě služeb podle bodů 4.1, 4.2 a 4.3 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději do 24 hodin ode dne doručení objednávky dle čl 9. Všeobecných obchodních podmínek a to pouze v případě, že u služby dle bodu 4.3 nebylo zahájeno čerpání této služby Klientem;
   2. v případě služeb podle bodů 4.4 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději do třetího dne ode dne obdržení závazné rezervace termínu poskytování služby.
  3. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany ISD po dobu delší než 5 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování služby a Klientem písemně nebo e-mailem vyrozumí ISD o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.
 14. Zánik smlouvy a sankce

  1. Smlouva uzavřená mezi ISD a Klientem zaniká:
   1. uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena (u jednorázové inzerce), je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;
   2. odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 14. Všeobecných obchodních podmínek;
   3. dohodou ISD a Klienta.
  2. V případě, že smlouva zanikne v důsledku odstoupení ISD od smlouvy z důvodu dle bodu 13.1.2 Všeobecných obchodních podmínek, je ISD oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1 % z ceny vyfakturované na základě zaniklé smlouvy.
  3. Smlouva na služby popsané v bodě 4.5 Všeobecných obchodních podmínek zaniká uplynutím ročního období od objednání služby, pokud služba nebyla řádně prodloužena. Data Klienta, které byly Klientem uloženy mohou být po zániku smlouvy smazány.
  4. V případě, že Klient odstoupí dle bodu 13.2 Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování Reklamní služby na internetu podle bodu 4.4 Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se Klient uhradit ISD storno poplatek ve výši 50 % z objemu zakázky.
  5. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za objednané služby vzniká ISD nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
  6. Klient souhlasí a je si vědom, že po něm mohou být vymáhány veškeré ceny za objednané služby po splatnosti, včetně těch služeb, které poskytujeme až po zaplacení.
 15. Odpovědnost za škodu

  1. ISD je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení ISD, a to po dobu, po kterou trval výpadek.
  2. ISD neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení ISD. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli ISD. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně ISD, zavazuje se ISD bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude ISD pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.
  3. Odpovědnost ISD za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením ISD v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi ISD a Klientem je omezena na částku uhrazenou Klientem za služby na základě uzavřené smlouvy. ISD není povinna nahradit Klientovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.
  4. ISD nenese odpovědnost za nízký nebo žádný efekt z inzerce, který je ovlivněn mnoha faktory a především ho ovlivňuje střet nabídky s poptávkou a aktuálním stavem trhu práce.
 16. Autorská práva a ochranné známky

  1. Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany ISD použity, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. ISD neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že ISD vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji Klient ISD nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany ISD vyzván.
  2. Klient není oprávněn užít Internetové systémy ISD nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu ISD. Rovněž jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Uživatelů.
  3. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Internetových systémech ISD je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu ISD, jsou zakázány.
 17. Rozhodné právo, dohoda o soudní příslušnosti

  1. Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.
  2. ISD a Klient činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud ISD, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud ISD. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla ISD.
 18. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Internetových systémech

  1. ISD prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ISD byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace: 00031841.
  2. ISD prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto poskytuje Klientovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. ISD je oprávněna obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
  3. ISD prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Klient, osobní údaje budou získány prostřednictvím Internetových systémů ISD a ISD bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
  4. ISD se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím Internetových systémů ISD tak, aby Klient jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.
  5. V případě služby Prohledávání databáze životopisů je Klient povinen provést příslušná fyzická a administrativní opatření vedoucí k ochraně dat z databáze CV před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo odkrytím údajů. Klient je oprávněn nakládat s údaji získanými z databáze CV pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa. Klient je oprávněn seznámit se s osobními údaji a kontaktovat uchazeče s nabídkou volné pracovní pozice. Pokud uchazeč na nabídku nereaguje, je Klient povinen osobní údaje uchazeče zlikvidovat. Klient není oprávněn zpřístupnit CV třetí osobě bez předchozího souhlasu subjektu údajů. V případě zájmu o jakékoli další zpracovávání osobních údajů nad rámec tohoto článku je Klient povinen opatřit si souhlas subjektu údajů se zpracováním.
  6. Poruší-li Klient jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 18.5, může ISD zamezit Klientovi přístup do databáze CV. Klient bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny za službu Prohledávání databáze životopisů. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Klienta vznikne ISD škoda, je Klient povinen tuto škodu ISD nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany ISD vyzván.
  7. Pokud Klient bude vkládat jakékoli osobní údaje manuálně nebo využívat nástroje pro automatizovaný zápis a nebude tak zpracování osobních údajů prostřednictvím odpovědního formuláře Internetových systémů ISD, pak má Klient povinnost obstarat si souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Klienta vznikne ISD škoda, je Klient povinen tuto škodu ISD nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany ISD vyzván.
  8. Uživatelé i Klienti berou na vědomí, že údaje nacházející se v Internetových systémech ISD jsou ze strany ISD zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takového zpracování mohou být ze strany ISD dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
 19. Závěrečná ustanovení

  1. ISD je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi ISD a Klientem či Uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.
  2. Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.1.2017.