Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Prodloužení platnosti průkazů řidičů ADR a osvědčení bezpečnostních poradců ADR

Ministerstvo dopravy ČR prodloužilo platnost dokumentů souvisejících s ADR.

1. Odchylně od prvního odstavce ustanovení 8.2.2.8.2 dohody ADR všechna osvědčení o školení řidiče, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. únorem 2021, zůstávají platná do 28. února 2021. Doba platnosti těchto osvědčení se prodlouží o pět let, jestliže řidič prokáže, že se zúčastnil obnovovacího školení podle 8.2.2.5 dohody ADR a úspěšně složil zkoušku podle 8.2.2.7 dohody ADR před 1. březnem 2021. Nová doba platnosti začíná datem uplynutí platnosti původního osvědčení, které má být prodlouženo.


2.  Odchylně od ustanovení 1.8.3.16.1 dohody ADR všechna osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. únorem 2021, zůstávají platná do 28. února 2021. Platnost těchto osvědčení se prodlouží o 5 let od data uplynutí platnosti původního osvědčení, jestliže držitel úspěšně složí zkoušku podle 1.8.3.16.2 dohody ADR před 1. březnem 2021.


3. Tato dohoda bude platit do 1. března 2021 pro přepravy po územích smluvních stran dohody ADR. Pokud bude vypovězena před tímto datem jedním ze signatářů, zůstane platnou pouze pro přepravu mezi smluvními stranami dohody ADR, které tuto dohodu podepsaly, ale nevypověděly, až do uvedeného data.

MDCR