Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Výkon dopravně-správních agend po dobu nouzového stavu

Ministerstvo dopravy ČR vydalo metodické stanovisko pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností ohledně platnosti řidičských průkazů, profesních průkazů a správních řízení.

Ministerstvo dopravy ČR vydalo metodické stanovisko pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Platnost dokladů

Za předpokladu, že uplynula platnost dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče; potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu dle § 115 odst. 5 zákona o silničním provozu) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni. Jinými slovy, protiprávní jednání spočívající v řízení s takovým dokladem, jehož platnost uplyne v době trvání nouzového stavu, postrádá zavinění, a nedochází tak k naplnění všech formálních znaků přestupku. Shodné lze konstatovat i o materiálním znaku přestupku, chybějící společenské škodlivosti. V tomto duchu budou postupovat i orgány Policie ČR či obecní policie při posuzování přestupků dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu spočívajících v porušení ust. § 6 odst. 7 téhož zákona (mít při řízení u sebe platné doklady).

V souvislosti s již uvedeným upozorňujeme, že přestupky dle ust. § 125c odst. 4 písm. b) zákona o silničním provozu bude nutné individuálně posoudit. V případě, že fyzické osobě vznikla povinnost odevzdat řidičský průkaz, avšak v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem tuto povinnost není objektivně schopna splnit, nebude opět naplněn formální znak skutkové podstaty přestupku, a to zavinění. Vždy je však nutné posoudit, zda se osoba tohoto jednání dopustila skutečně pouze v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Lhůty a správní řízení

V agendách řidičů, které jsou předmětem správního řízení, se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a účastníkům těchto řízení se doporučuje využít postupu dle ust. § 41 tohoto zákona. V tomto směru odkazujeme na Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu1. Byť jsme si vědomi omezení rozsahu úředních hodin orgánů veřejné moci ve smyslu bodu 3 usnesení vlády č. 217 ze dne 15. března 2020, domníváme se, že je klíčové zachování provozu úřadů alespoň v minimálním rozsahu tak, aby byla občanům dostupná možnost zejména převzetí již vyrobených dokladů a v omezeném rozsahu podání žádosti o vydání řidičského průkazu, a to zejména v případech, kdy bylo požádáno o vrácení řidičského oprávnění. Doporučujeme v maximální možné míře vycházet vstříc profesionálním řidičům, zejm. při žádostech o karty řidičů, protože profesionální řidiči zajišťují přepravy i nadále.

V současné době není možné odhadnout rozsah opatření vynucených výskytem koronaviru, ani dobu, po kterou budou trvat. V reakci na budoucí vývoj bude Ministerstvo dopravy informovat o dalších potřebných opatřeních.

Truck.