Zaměstnávání cizinců v ČR: krátký souhrn základních aktualizovaných informací.

Pro různé skupiny cizinců platí v ČR různá pravidla. A ty se stále mění. Přinášíme vám proto aktualizovaný základní přehled možností, jak lze v ČR zaměstnat zahraničního pracovníka.

4 základní skupiny cizinců na českém trhu práce. U každé z nich je nutné postupovat jinak:

 • Občané EU – vzhledem k volnému pohybu osob a služeb nepotřebují žádná zvláštní povolení.
 • Lidé ze třetích zemí s volným vstupem na trh práce – nepotřebují povolení k zaměstnání, stačí jim platné povolení k pobytu. Jedná se hlavně o osoby s trvalým pobytem v ČR, studenty prezenčního studia na vysoké škole nebo absolventy českých středních, vyšších odborných a vysokých škol (kompletní výčet najdete v § 98 zákona o zaměstnanosti). Od 1. července 2024 dochází k rozšíření okruhu osob, které mají volný přístup na trh práce, a to o občany tzv. nerizikových zemí, jako je Austrálie, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Nový Zéland, Velká Británie, USA, Izrael a Singapur.
 • Ostatní cizinci ze třetích zemí – pokud nemají volný vstup na trh práce, musí si obstarat patřičné povolení.
 • Uprchlíci z Ukrajiny – platí pro ně speciální pravidla. Mají možnost získat dočasnou ochranu nebo tzv. vízum za účelem strpění.

3 hlavní typy povolení pro pracovníky ze zemí mimo EU. (Bez modré karty pro vysoce kvalifikované odborníky)

1. Zaměstnanecká karta 

Jde o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání u českého zaměstnavatele. Slouží tedy jako oprávnění k pobytu i k zaměstnání na pozici u konkrétního zaměstnavatele.

Aktuální podmínky:

 • Volné pracovní místo musí být zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst Úřadu práce ČR.
 • Cizinec podává žádost zpravidla na zastupitelském úřadě ČR ve své zemi.
 • S vyplněným formulářem žádosti předkládá mj. i pracovní smlouvu (případně DPČ) uzavřenou s budoucím zaměstnavatelem.
 • Podmínkou je sjednaná pracovní doba v délce alespoň 15 hodin týdně a (bez ohledu na rozsah práce) měsíční mzda nebo odměna vyšší než základní sazba měsíční minimální mzdy.
 • Karta platí po dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě, nejdéle ale dva roky.
 • Držitel může opakovaně žádat o prodloužení platnosti.

2. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Toto povolení je určené hlavně pro manažery, specialisty a zaměstnané stážisty s vysokoškolským vzděláním, kteří mají být v rámci jednoho podniku převedeni ze zahraničí do tuzemska. 

 • Karta opravňuje držitele k pobytu i k výkonu práce na území ČR.
 • Cizinec podává žádost zpravidla na zastupitelském úřadě ČR ve své zemi.
 • Žadatelé by se měli připravit na rozsáhlejší přípravu potřebných dokumentů. Kromě dokumentace prokazující pracovněprávní vztah u vysílajícího podniku v zahraničí v délce alespoň šesti měsíců je nutné doložit i vysílací dopis, doklady prokazující spřízněnost podniků a další.
 • Délka převodu zaměstnance nesmí přesáhnout tři roky u manažerů a specialistů a jeden rok u stážistů. Držitel však může opakovaně žádat o prodloužení platnosti.


3. Povolení k zaměstnání 

Slouží jako pracovní povolení, neplní ale funkci oprávnění k pobytu. Cizinec tedy musí legálně pobývat na území ČR z jiného titulu.

 • Povolení vydává Úřad práce ČR, žádost se mu předkládá zpravidla před příchodem cizince na naše území.
 • Typicky se o povolení žádá u krátkodobých zaměstnání do tří měsíců, pro statutární orgány právnických osob, které kromě obchodního vedení plní úkoly vyplývající z činnosti právnické osoby, či cizince, které na území ČR vyslal na omezenou dobu jejich zahraniční zaměstnavatel a nadále zůstávají zaměstnáni v jiné zemi.

Vládní programy usnadňují zaměstnávání cizinců

K jednoduššímu přístupu lidí ze třetích zemí na český trh práce slouží projekty státní správy. Na podporu ekonomické migrace a zaměstnávání cizinců jsou zavedeny 3 hlavní programy: pro klíčový a vědecký personál, pro vysoce kvalifikované zaměstnance a pro kvalifikované zaměstnance.

Účast v těchto programech je mnohdy jedinou efektivní cestou, jak cizince zaměstnat. Důvodem jsou omezení, na která firmy na některých zastupitelských úřadech narážejí, například roční kvóty pro zaměstnanecké karty.

Často poptávaný je Program kvalifikovaný zaměstnanec. Poskytuje podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky z Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé Hory, Kazachstánu, Arménie, Gruzie, Severní Makedonie a také z Ukrajiny (netýká se lidí se statusem uprchlíků).

DŮLEŽITÉ:
Program kvalifikovaný zaměstnanec není určen pro ty občany Ukrajiny, kteří mají či měli dočasnou ochranu udělenou ČR nebo dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu udělené ČR v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině.

Aby se zaměstnavatel mohl do programu zapojit, musí splnit několik podmínek, například:

 • působí v ČR alespoň dva roky,
 • nemá nedoplatky na daních, sociálním ani zdravotním pojištění,
 • v posledním čtvrt roce zaměstnává alespoň šest zaměstnanců,
 • doloží požadovaná čestná prohlášení – třeba o tom, že bude cizincům poskytovat součinnost při absolvování adaptačně-integračních kurzů.

Je důležité počítat s tím, že na účast v programech není právní nárok.

 

DOČASNÁ OCHRANA

Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny je jednodušší. Válka na Ukrajině již svým trváním donutila miliony lidí opustit domov a hledat útočiště v jiných zemích. ČR patří mezi státy, které přijaly nejvíce uprchlíků, a to více než 350 000.

Jednou z možností, jak si mohou uprchlíci zajistit volný přístup na náš trh práce, je dočasná ochrana získaná v ČR. To znamená, že cizinec nemusí shánět povolení k zaměstnání. Firmy je mohou legálně zaměstnat bez větší administrativní zátěže. V případě dočasné ochrany by mělo být v zájmu zaměstnavatele dohlížet na to, kdy je potřeba dočasnou ochranu prodloužit a zda tak pracovník včas učinil. Jinak dočasná ochrana zanikne.

 • Od dubna 2024 se změnila legislativa a zaměstnavatelé musí hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení všechny osoby s dočasnou ochranou, které u nich pracují. To platí i pro lidi, kteří s nimi uzavřeli DPP či DPČ (dříve se tato povinnost týkala pouze zaměstnanců, kde vznikla účast na nemocenském pojištění).

Zaměstnávání osob s dočasnou ochranou se dále řídí stejnými pravidly jako u jiných cizinců s volným přístupem na trh práce nebo s uděleným pracovním oprávněním (například pokud jde o povinnost oznámit Úřadu práce ČR nástup zaměstnance do zaměstnání nejpozději v den nástupu do práce).

Další variantou pro uprchlíky je získání víza za účelem strpění, se kterým ovšem nemají automaticky volný přístup na trh práce. Musí zažádat ještě o povolení k zaměstnání od úřadu práce. V praxi se jedná o zjednodušený proces, kdy úřad práce posuzuje zejména splnění základních podmínek. Vízum za účelem strpění se v současné době po dobu trvání konfliktu na Ukrajině automaticky prodlužuje.

Truck.