Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Zrychlený přesun přes hranici v rámci EU - zelené trasy pro nákladní dopravu

Řidiči se na hraničních přechodech budou nově moci setkat s upravenou dopravní značkou, která vyznačuje zelené trasy pro nákladní vozidla.

Pro zachování provozu dodavatelských řetězců v celé EU a zajištění fungování jednotného trhu se zbožím, by měly členské státy zřídit zelené trasy pro nákladní vozidla přes vybrané hraniční přechody.

Průjezd těmito hraničními přechody se „zelenými pruhy“ by včetně všech kontrol a zdravotních prohlídek pracovníků v dopravě neměl na vnitřní pozemní hranici přesáhnout 15 minut. Hraniční přechody se „zelenými pruhy“ by měly být otevřeny pro všechna nákladní vozidla převážející jakýkoli druh zboží.

Kontroly a prohlídky by měly být prováděny tak, aby řidiči nemuseli vystupovat z vozidel a byli podrobováni pouze minimálním kontrolám. Řidiči nákladních vozidel by měli být požádáni o předložení pouze dokladu totožnosti a řidičského průkazu a v případě potřeby potvrzení od svého zaměstnavatele. Mělo by být akceptováno elektronické předložení/zobrazení dokumentů.

Nemělo by docházet k diskriminaci žádných nákladních vozidel ani řidičů, a to bez ohledu na původ a místo určení nákladu, státní příslušnost řidiče nebo zemi registrace vozidla.

Snahou Evropské komise je přimět členské státy, aby pozastavily stávající omezení silničního provozu na svém území (např. zákazy jízd o víkendu, v noci, atd.). Rovněž žádá, aby členské státy zajistily bezpečné tranzitní koridory, které umožní hladký průjezd zemí v kterémkoliv potřebném směru v rámci sítě TEN-T. Podmínkou by mělo být, že tyto osoby pojedou pouze po určené trase a budou po cestě dělat jen nezbytně nutné přestávky.
Vzájemná spolupráce

Byla zřízena síť národních kontaktních míst a platforma o poskytování informací o vnitrostátních dopravních opatřeních přijatých členskými státy v reakci na koronavirus.
Aplikace pravidel na pracovníky v dopravě

Pro nepřetržité fungování dopravy Evropská komise doporučuje, aby členské státy přijaly opatření k zajištění volného pohybu všech pracovníků působících v mezinárodní dopravě bez ohledu na typ dopravy. Zejména by měla být zrušena pravidla týkající se cestovních omezení a povinná karanténa pracovníků v dopravě nevykazujících příznaky onemocnění. Například by členské státy neměly požadovat, aby u sebe pracovníci v dopravě měli lékařské potvrzení o svém dobrém zdravotním stavu. K zajištění bezpečnosti pracovníků v dopravě jsou také potřeba posílená hygienická a provozní opatření na letištích, v přístavech, na železničních stanicích a v jiných pozemních dopravních uzlech.

K potvrzení skutečnosti, že daný pracovník je činný v mezinárodní dopravě, by měla postačit mezinárodně uznávaná osvědčení o profesní způsobilosti. V případě absence takového osvědčení (ne všichni řidiči v mezinárodní dopravě jej mají) by mělo být akceptováno potvrzení podepsané zaměstnavatelem.

Truck.